Tillräckligt politiskt insatt och engagerad

Demokratiutredningen har föreslagit att Sverige bör införa rösträtt för 16-åringar i kommun och landsting. Det finns flera argument mot en sänkning av rösträttsåldern. Ett vanligt argument är att unga inte är tillräckligt politiskt insatta eller engagerade för att få rösta. Inte tillräckligt politiskt insatta och engagerade jämfört med vadå? Om det ligger någonting i det kan man fråga sig om en bidragande orsak är att de saknar rösträtt.

Det sägs ibland att den som inte röstar inte har någon rätt att klaga på den förda politiken. Det utesluter med andra ord alla som inte är röstberättigade. Det är som om inget annat politiskt engagemang än att gå och rösta var fjärde år och vara medlem i ett politiskt parti räknas.  Jag blir fortfarande förvånad när personer undrar vilket parti jag är medlem i när jag berättar att jag är politiskt engagerad.

Jag kan inte svara på om röstberättigade är mer politiskt engagerade och politiskt insatta än unga icke röstberättigade, eller om unga inte är tillräckligt engagerade och insatta för att det skulle motivera en sänkning av rösträttsåldern, men det är uppenbart att allt politiskt engagemang inte räknas. Då har jag inte ens berört argumentet som sådant, men det går inte att bortse från att det inte ställs några motsvarande krav på att personer som fyllt 18 år. Svensk rösträtt är inte villkorad på det sättet. Den som avtjänar ett fängelsestraff förlorar inte rösträtten under tiden.

Om man tänker sig politiskt engagemang som partipolitiska krav på lagstiftning missar man stora delar av civilsamhället. Unga som engagerar sig utomparlamentariskt hade antagligen passerat som mer politiskt engagerade om de hade åkt till Almedalsveckan och tilldelats en partitröja för att företräda ett politiskt parti. Helst ett riksdagsparti.

”I dag är det de unga som driver på. Det minsta man kan begära då är att de inte ska viftas undan som okunniga och oansvariga” skriver straffrättsprofessorn Madeleine Leijonhufvud i Svensk sexualbrottslag : en framåtsyftande tillbakablick med anledning av ungas engagemang i jämställdhets- och sexualitetsfrågor. Leijonhufvud beskriver ett engagemang som hade varit mer synligt om det inte vore för att vi lever i ett ålderssegregerat samhälle där unga ifrågasätts till engagemang och person.

Politiker uttrycker emellanåt missnöje över att unga inte är mer engagerade i partipolitik när det kanske snarare är så att de unga som är politiskt intresserade inte engageras av partierna.