Svenskt medborgarskap från födseln

Att barn som föds i Sverige automatiskt ska bli svenska medborgare är något som föreslagits av bland annat Isobel Hadley-Kamptz och folkpartisten Tove Henriksson. Chen är ett intressant förhandsavgörande från EU-domstolen som handlar om just medborgarskap vid födseln och vilka rättigheter det ger upphov till.

Man Chen var en kinesisk medborgare som reste till Storbritannien när hon var höggravid. Vid barnets ankomst såg hon till att vara på Irland där barn automatiskt blev irländska medborgare vid födseln om de inte kunde göra anspråk på något annat lands medborgarskap. Någon motsvarande regel fanns inte i Storbritannien. Utan en möjlighet till medborgarskap vid födseln finns en risk att barn till tredjelandsmedborgare blir stadslösa.

Chen ansågs inte ha rätt till medborgarskap i Storbritannien, men eftersom att unionsmedborgare har rätt att röra sig fritt inom unionen såg hon till att föda sitt barn, en unionsmedborgare, på Irland. Chen ansökte därefter om permanent uppehållstillstånd i Storbritannien, men fick avslag. Storbritannien menade att ett spädbarn inte kunde åberopa rätten till fri rörlighet. Avslaget överklagades och ett förhandsavgörande från EU-domstolen begärdes. Domstolen framhöll att det inte förelåg några tvivel om varför Chen hade fött på Irland, men avfärdade invändningarna om att unionsmedborgare skulle kunna ”missbruka” sina rättigheter knyta till medborgarskapet. Domstolen konstaterade att spädbarn med unionsmedborgarskap har rätt att röra sig inom unionen och att deras vårdnadshavare har rätt till permanent uppehållstillstånd i värdstaten. I annat fall vore vissa unionsmedborgares rättigheter enbart teoretiska.

”För övrigt kan ett barn i späd ålder, i motsats till vad den irländska regeringen har hävdat, åberopa rätten till fri rörlighet och bosättning enligt gemenskapsrätten. Innehavet av de rättigheter som en medborgare i en medlemsstat har enligt fördraget och sekundärrätten i fråga om fri rörlighet för personer kan inte underkastas villkoret att personen i fråga uppnått den ålder som krävs för att hon själv skall kunna utöva dessa rättigheter” (punkt 20)

I och med ”Chen” uppstod en diskussion om huruvida utländska personer ”utnyttjade” möjligheten att föda på Irland för att deras nyfödda skulle få irländskt medborgarskap och Irland ändrade sin grundlag. Det har kallats ”birth tourism” och ger en del obehagliga associationer till vår dåvarande statsminister Göran Perssons oro för ”social turism” som de flesta svenska politiker i dag tar avstånd från. (Kinesiska kvinnor som fött utanför Kina för att undkomma straff för brott mot ettbarnspolitiken har anklagats för födsloturism.)

”It is the entitlement and birthright of every person born in the island of Ireland, which includes its islands and seas, to be part of the Irish Nation. That is also the entitlement of all persons otherwise qualified in accordance with law to be citizens of Ireland.” (Den tidigare irländska grundlagen)

”Notwithstanding any other provision of this Constitution, a person born in the island of Ireland, which includes its islands and seas, who does not have, at the time of the birth of that person, at least one parent who is an Irish citizen or entitled to be an Irish citizen is not entitled to Irish citizenship or nationality, unless provided for by law.” (Grundlagen efter Chen)

Utöver att ta avstånd från talet om ”turism” och ”missbruk” av rättigheter kan Sverige agera och införa medborgarskap från födseln. Genuina politiska önskemål om vilket rättighetsskydd andra EU-länder borde ha i all ära, men några måste ta täten om de ska ha någon framgång.