Fullföljs för många oönskade graviditeter?

I Sverige utförs mellan 35 000 och 38 000 aborter årligen. Utförs för många aborter? Det var en av de frågor som diskuterades i helgen på RFSU:s temadag om abort. Frågan diskuterades då ett av de vanligaste argumenten mot en liberal abortlagstiftning är att den leder till ”för många” aborter. För många jämfört med vad, kan man fråga sig.

Sker det för många aborter? Frågar du någon som är för fri abort är det inte självklart. Få skulle säga att det finns något egenvärde i att göra en abort. Betydligt fler skulle kunna skriva under på att aborträtten har ett egenvärde.

Personer som försvarar aborträtten har sällan någon nollvision även om jag har träffat personer som uttryck att varje abort är en abort för mycket utan att för den skull vilja inskränka aborträtten.

Det sker för många aborten om man ser till att allra flesta som genomgått en abort nog hade föredragit att inte hamna i en situation där såg behovet av att göra en. Det skulle ske för få aborter om alternativet vore att personer nekades abort på grund av en abortrestriktiv lagstiftning.

Jag kan bara komma på ett legitimt tillvägagångssätt att minska antalet aborter på och det är att minska antalet oönskade graviditeter. Det får aldrig bli en fråga om att få ned aborttalet genom att förmå fler att fullfölja oönskade graviditeter, vilket abortmotståndare brukar vilja göra. Det måste förstås inte vara abortmotståndare, det kan vara förälder eller svärförälder som vill ha barnbarn också.

Det finns ingen nollvision, det finns heller inget tak. I en del länder utförs färre aborter utan att det beror på en mer begränsad  eller obefintlig aborträtt. Utan att det beror på bristande tillgänglighet till aborter av andra skäl. Inom Sverige finns skillnader om man ser till hur många aborter som utförs i olika län. I Jönköpings län och Kronobergs län utförs färre aborter än i övriga landet. I Gävleborgs län och Gotlands län görs flest aborter. Sker det för många aborter på Gotland? Frågan borde snarare vara om det preventiva arbetet mot oönskade graviditeter är mer eftersatt där.

Om det sker för många aborter är svårt att svara på. Det beror på vilken utgångspunkt man har. Det är enklare att landa i slutsatsen att det sker för många oönskade graviditeter och för få önskade graviditeter. Frivillig barnlöshet existerar parallellt med ofrivillig barnlöshet. Samtidigt fullföljs oönskade graviditeter. Fullföljer för många oönskat gravida sina graviditeter? Det kan bara de svara på om frågan mot förmodan skulle väckas.

Tonåringar gör abort, vuxna planerar sina graviditeter

Hur unga personer skildras i relation till äldre personer i sexuella hänseenden är något som har upptagit mina tankar en hel del. Något så grundläggande som anledningen till att människor har sex varierar om vi förväntas skildra varför unga respektive äldre har det. Vi använder olika värdeladdade ord. När vi pratar om unga vanligen mer negativt laddade ord jämfört med de mer neutrala eller positivt laddade när vi pratar om äldre. Med den utgångspunkten kommer man också att se på det sex unga och äldre har med olika glasögon. Skulle de få för sig att ha sex med varandra skapar det ordentligt med huvudbry hos vissa. För hur kombinerar man en ung person med dennes uppsättning skäl att ha sex i ett sexuellt sammanhang tillsammans med en äldre person som antas ha avvikande skäl?

Frågan är inte så dum som den kan verka om man utgår från att unga har sex av helt andra skäl än vuxna, vilket jag menar att de i och för sig kan ha. För en ung person kan sex vara nytt och spännande på ett helt annat sätt än för någon som varit sexuellt aktiv under ett antal år, men den omständigheten tas sällan med i beräkningen till ungas ”fördel” när unga och vuxna ska ställas emot varandra. Inte heller kräver vi att vuxna personer ska ha samma skäl till att ha sex när de har sex med varandra. Om den ena vill för att det var en månad sedan sist och den andra för att det regnar är det helt i sin ordning.

Om en tonåring gjort en abort utgår många från att personen i fråga avbröt en oplanerad gravid och det är väl förståeligt att man inte utgår från att personer ser till att bli gravida utan vidare kan man tycka. Det hade åtminstone varit förståeligt om det inte vore för den omständighet att många också utgår från att den tonåring som fullföljt en graviditet heller inte hade planerat den.

Om en person som lämnat tonåren bakom sig blir gravid och föder utgår inte dennes omgivning från att graviditeten var oplanerad. Jag är inte främmande för att fler spekulerar i om en vuxens graviditet var planerad om personen inte har någon ”etablerad” relation, men man utgår inte i största allmänhet från att den var oplanerad vilket är fallet om en ung person blivit gravid alldeles oavsett  dennes ”civilstånd”.

Den vuxna som blev oplanerat gravid och valde att behålla barnet hade eventuellt genomgått en abort om det hade skett i ett annat skede av livet. Under tonåren har man en del fördomar emot sig, de är nog inte färre för den tonåring som anses ha blivit gravid ”för tidigt”. Man är inte mogen att ta hand om ett barn när man själv är ett har jag hört lite för många gånger. Här gör en del ett olyckligt motsatsslut; man är mogen att ta hand om ett barn när man själv inte är ett.

Som tonåring är man sannolikt fullt upptagen med att avklara sina högstadie- eller gymnasiestudier vilket ett föräldraskap kan försvåra. Som tonåring kan man tänka att man har ”hela livet” på sig att skaffa barn, man behöver inte ta det första tillfället som erbjuds om man skulle bli oplanerat gravid. För en person som blir oplanerat gravid i 30-årsåldern är nog den tanken främmande.

Media är delaktiga i att framställa unga som ansvarslösa i sexuella sammanhang. Tidningarna skriver om TONÅRSABORTER. Vore jag inte medveten om att antalet tonårsaborter minskar i Sverige varje år och har gjort det en period hade jag kunnat tro att de vore frågan om en LAVINARTAD ökning av dem.

Tonårsaborterna har minskat stadigt sedan 2006. Då gjordes det 25,4 aborter per 1000 kvinnor i åldrarna 15 – 19 år. Under 2010 hade tonårsaborterna sjunkit till 20,9 och minskade sedan ytterligare till 19,8 under 2011. – Socialstyrelsen

Statistiken över antalet tonårsaborter som genomförts tror en del säger något om tonåringars benägenhet att inte använda preventivmedel i förhållande till vuxnas. I förhållande till är underförstått, det talas knappt om vuxnas benägenhet att (inte) skydda sig. Om vuxna skyddar sig eller inte anses vara deras privatsak. En bidragande orsak är förstås att vi inte tycker att det är hela världen om vuxna personer skaffar barn. Det finns heller inte särskilda vuxenmottagningar runt om i landet som vuxna kan vända sig till för att ta hand om sin sexuella hälsa i den utsträckning som det finns ungdomsmottagningar. Vi förväntar oss att vuxna ska skaffa barn, de som inte gör det blir ifrågasatta. Särskilt om de är kvinnor.

Medan ”tonårsaborterna” antas ge oss svart på vitt att tonåringar är ansvarslösa antas vuxnas fullgångna graviditeter inte ge oss något svart på vitt utöver det uppenbara att de nog har haft vaginala samlag. Tonårsaborter – att vi över huvud taget har ett sådant vokabulär torde påverka vår syn på tonåringars känsla för ansvar i sexuella sammanhang.

Genom att se till abortstatistiken kan vi inte utläsa om tonåringar är sämre på att skydda sig när de har vaginala samlag än vad äldre personer är. En fullgången graviditet säger ingenting om huruvida den var planerad eller inte. Oplanerat gravida måste inte avbryta graviditeten i länder som tillåter abort om någon mot förmodan trodde det. Flera av er som läser detta var garanterat inte planerade. Vad man kan undersöka är personers benägenhet att skydda sig mot graviditeter i den mån de har ett sådant behov (man måste inte ägna sig åt vaginala samlag).

Den kristna tidningen Världen idag har rapporterat att allt färre tonåringar i Sverige gör abort och samtidigt tryckt på att Sverige ”ligger i topp” jämfört med andra europeiska länder. Det görs faktiskt fler aborter över huvud taget i Sverige jämfört med Malta, Irland och Polen. Nej, riktigt en så billig poäng vill jag inte göra, men man kan inte bortse från att en del länder har en mer liberal abortlagstiftning och att man i en del länder har en mer liberal inställning till tonårsgraviditeter.

Vuxna som grupp kan antagligen göra fler aborter utan att det skulle påverka synen på hur slarviga vuxna är på individnivå, men om unga skulle föda i större utsträckning skulle vi knappast utgå från att unga blivit bättre på att planera sina graviditeter. Om en ung person blir gravid tar man mer eller mindre för givet att graviditeten var oplanerad. En tonåring har generellt inget att ”vinna” på att föda. Födandet får inte henne att framstå som ansvarsfull, men det får inte en abort heller. En abort som är ett resultat av en graviditet som är ett resultat av att någon annan ejakulerade i henne. Om denna någon annans ansvar talar vi allt för sällan. Att en ung kvinna som avbryter en graviditet för att hon inte känner sig redo att ta hand om ett barn ensam betraktas som ansvarslös övergår mitt förstånd.