Anmälan till Skolverket

Anmälan mot Mikael Elias teoretiska gymnasium i Sundsvall gällande kränkande behandling och brott emot skollagen.

När jag sökte till Mikael Elias teoretiska gymnasium i Sundsvall under vårterminen 2007 visste jag inte om skolans ordningsregler. Några regler fanns heller inte att tillgå på skolans hemsida www.teoretiska.se. Dessa reglers existens (se bifogade bilaga) blev jag införstådd med först andra veckan i skolan då skolans rektor Gunlög Smitz bad mig att ta av mig mössan i skolans korridor. Av principiella skäl vägrade jag lyda hennes uppmaning, hon gick därifrån och lät det vara för den gången. Andra gången Smitz bad mig att ta av mig mössan var i klassrummet då hon skulle informera klassen i ett ärende. Varpå jag svarade något om att om jag inte var välkommen så kände jag mig tvungen att lämna klassrummet. Det sista hon sa innan jag lämnade klassrummet var att vi skulle ta en diskussion om detta tio minuter senare. Under diskussionen menade Smitz att jag genom att söka till skolan hade ”köpt ett koncept” och därmed gjort ett val, antingen följde jag rådande regler eller så bytte jag skola. Som jag nämnt innan hade jag ingen kännedom om skolans ordningsregler när jag sökte till skolan. Detta var jag tydlig med att förklara för Smitz som också erkände att detta åtminstone borde ha framgått på hemsidan. Reglerna motiverade Smitz med att ”skolor har regler”. Jag förklarade för henne att jag kände mig kränkt av att skolans personal tilläts kommentera och ha invändningar angående min klädsel, vilken jag ser som en integrerad del av mitt utseende och min framtoning. Smitz visade sig helt oförstående för att mössan kunde vara en del av min personliga stil och ett ”individuellt uttryck”. Jag menar tvärtemot Smitz att i den mån kläder har någon funktion förutom att värma så uttrycker de något för de allra flesta, ännu mer för mig som politiskt aktiv feminist. Smitz ansåg vidare att personliga värderingar borde komma ”inifrån” och inte signaleras genom en mössa. Förutom att hon inte tog upplevelsen av kränkningen på allvar insinuerade hon upprepade gånger att det inte bara kunde vara fråga om mössan utan att torde röra sig om personliga problem eller att jag kunde misstänkas ”må dåligt”. Ingenting konkret beslutades under diskussionen.

Under en lektion vid ett annat tillfälle bad en av mina lärare mig att ta av mig mössan, för att slippa konfrontation låtsades jag inte höra. Läraren upprepade då sin uppmaning, liksom i det första fallet med rektorn tog vi en diskussion en stund senare. Jag valde medvetet att inte ta diskussionen inför klassen för att inte underminera lärarens auktoritet. Inte heller läraren ifråga kunde se det problematiska i sitt handlande. Hon suckade demonstrativt och sa sig inte förstå vad det handlade om, trots att jag ansträngde mig för att få henne att förstå hur jag kände det. Inte heller denna diskussion ledde fram till något.

Med mångårig erfarenhet av föreningslivet är jag van att få min kroppsliga integritet respekterad av omgivning och vuxenvärld. Då skolans personal inte tagit mina invändningar på allvar eller startat någon utredning som det föreskrivs, har jag känt ett obehag inför att gå till skolan och behöva träffa personerna ifråga, av ovilja och rädsla för att bli konfronterad angående mitt utseende igen.

Efter båda dessa händelser har jag haft en mejlkonversation med Smitz med anledning av att jag uteblivit från ett antal lektioner, vilket i sin tur har resulterat i ännu ett möte, denna gång med min mor närvarande. På en rak fråga om huruvida skolan har några befogenheter att upprätthålla regeln har Smitz svar varit att det finns saker hon kan göra, men att hon inte vill gå in på vad då det förhoppningsvis inte ska behöva ”gå så långt”. Även vid detta tillfälle upprepade Smitz antydningar om att jag inte skulle må så bra, hon förklarade att jag var ”en tjej som behöver mycket stöd och kärlek”. Jag upplever att Smitz kommentarer förvärrade upplevelsen av kränkning. För mig tydliggjorde de dessutom att hon inte tog mig och min upplevelse på allvar. Det var svårt att tolka Smitz på annat sätt än att hon inte ansåg mina föräldrar kapabla att tillgodose de behov hon talade om. Dessa kommentarer från Smitz har förstärkt min upplevelse av kränkning, dels med tanke på att påståendena helt saknar grund men lika mycket för jag har varit så tydlig med att understryka att jag mår bra, har goda relationer med och trivs med min familj. Smitz däremot har fortsatt att framhärda med att hon inte tror att så är fallet. Hon har även framfört liknande påståenden i ett brev till min mor.

Det har framgått i en tidigare diskussion med Smitz att hon skulle grunda sin idé om att jag mår dåligt just på att jag talar mycket om frihet. Detta torde enligt henne vara ett tecken på att jag saknar frihet. Då hennes påståenden upplevts som kalkylerade och medvetna och så uppenbart saknat verklighetsförankring, har jag inte kunnat anta annat än att de haft som syfte att förminska mig som person och ta udden av min kritik. Jag har snarast bemötts som att mina invändningar varit så mycket nonsens att de nästan inte behöver hanteras i egenskap av någon verklig kritik. Detta kan illustreras av att hon till exempel dragit paralleller mellan mitt handlande och sin egen ”tonårsrevolt”.

Då jag läst igenom Minervabeslutet (2006-05-22, Diarienr 52-2006:689) påpekade jag för Smitz att hon borde vara medveten om att regeln kunde antas kränka slöjbärande muslimers religionsfrihet. Varpå Smitz förklarade att hon inte kränker några sådana när inga muslimer studerar vid Mikael Elias. När jag insisterade och konfronterade henne med den hypotetiska situationen att så ändå vore fallet svarade Smitz att om reglerna inte passar ”får de välja en annan skola”.

Jag anmäler med hänvisning till ovanstående Mikael Elias teoretiska gymnasium i Sundsvall och dess rektor Gunlög Smitz för kränkande behandling och brott mot skollagen, då de har instiftat och trots påpekanden om problem med dessa upprätthållit regler som förutom att vara kränkande mot den personliga integriteten och religionsfriheten enligt min tolkning borde vara oförenliga med såväl skolverkets resonemang i domen mot Minervaskolan som skollagens krav på att ”skolan skall vara öppen för alla”.

Jag är medveten om att skolverket i sitt beslut i Minervafallet förklarat att ”Keps och mössa kan inte jämställas med slöja”, jag har dock tolkat denna formulering från verket sida som att man valt att inte i detta fall ta ställning till frågan om allmänna klädesuttryck utan istället fokusera sig på det principiellt viktiga och specifika fallet med religionsfrihet, slöja och religiös eller kulturell klädedräkt. Skolverket förklarar i beslutet i nämnda fall att ”klädsel bör ses som ett individuellt uttryck som normalt bestäms av eleverna själva och inte bör ingå i en skolas ordningsregler”, för att sedan poängtera att detta uttalande inte automatiskt omöjliggör för skolor att ha förbud mot mössa och ytterkläder.

För att tillfullo förstå det tankefel som blir resultatet av ovanstående resonemang kan det vara på sin plats at förtydliga följande. En gång i tiden var kepsar och mössor tveklöst inte mycket mer än renodlade utomhusplagg som etiketten fastslog skulle avlägsnas inomhus (förutsatt åtminstone att man var man), det är inte helt givet när det slutade att vara det. Oavsett när förändringen skedde så är mössa idag sedan länge inte främst något som används för att värma huvudet i utomhusmiljöer. Det är idag snarare i betydligt högre grad att se som ett livsstilsattribut, en kläddetalj eller modeaccessoar. Jag vill mena att ett upprätthållande av ett förbud av den sort som skolan har mot huvudbonad snarast är jämförbart med att reglera sådant som smycken, kläddetaljer och håruppsättningar. För många unga är mössan en del av en personlig identitet och det kan kännas mycket förnedrande att bli ombedd att avlägsna den. Sådant är kanske inte helt givet för tidigare generationer som ser utifrån sina egna erfarenheter från en annan tid ser plagget på ett helt annat sätt. Att bli ombedd att ta av sig huvudbonaden upplevs för den som blir utsatt för det ofta som en invändning mot en hel klädstil, eller om man så vill att auktoritetsfigurer man sätter sig till doms över och underkänner hela den ungdomskultur man är en del av. Framförallt går förbudet på tvären emot andemeningen i skolverkets ovan citerade resonemang om klädsel som individuellt uttryck och att skolan ska vara öppen för alla. Det är viktigt att påpeka risken och sannolikheten för att många av dem som blir tillsagda inte upplever att skolan är öppen för dem.

Smitz uttalande om slöjbärande muslimer tydliggör i mitt tycke hennes okänslighet och arrogans för huruvida människor kan känna sig kränkta och komma i kläm genom dessa regler. Det är som jag ser det också alarmerande att ingen klocka alls ringer hos henne angående inarbetade begrepp som religionsfrihet eller att hon för den delen inte förefaller känna till ett så uppmärksammat och viktigt beslut som det i Minervafallet. Det bör understrykas att jag lämnat in kopior på beslutet ifråga för kännedom och med hopp om att skolan ska inse sitt misstag och åtgärda problemet. Det svar jag fått från Smitz har inte innehållit några resonemang eller förklaringar utan hon har bara konstaterat att ”Vi kommer att behålla våra ordningsregler i den form de är idag”.. Då bör man också förtydliga att Mikael Elias teoretiska gymnasium i Sundsvalls förbud i dagsläget inte är ett förbud specifikt mot mössor och kepsar utan ett generellt förbud mot ”huvudbonader”. Det är alltså som jag ser det inget tvivel om att Mikael Elias teoretiska gymnasium i Sundsvalls regler i detta fall bryter mot skollagen och skolverkets tolkning av den. Med tanke på att Smitz nu också har tagit del av beslutet från Minervafallet måste hennes och skolans agerande rimligen kunna antas vara medvetet.

Johanna Sjödin
Söråker den 30 januari 2008
910312-2447

68 reaktioner på ”Anmälan till Skolverket”

 1. Vore du min elev skulle du få applåder. Inte bara för att mössdiskussionen är löjlig, då jag inte anser skolan behöver bry sig om det.

  Sen är det utmärkt med elever som gör uppror mot auktoritära regler välargumenterat och genom att använda systemet.

  Irriterande uppfattning att bara för man bryter mot normen så har man personliga problem. Likriktning är ett otyg.

 2. Perskull:

  Tack för visat stöd, bland alla galningar där ute är det ibland lätt att tro att man är ensam.

  Om jag nu får rätt är min följdfråga om skolan kommer vara öppna med att en elev har varit med och påverkat. Egentligen är det inte viktigt för mig, men det är heller inte helt ovanligt att man låtsas bort att ”lägre personer” har haft inflytande. En otroligt genomskinlig metod för oss ”utomstående”, men ack så vanlig.

  Det bästa skolan skulle kunna göra är att be om ursäkt med hedern i behåll.

 3. Ah, jag älskar att läsa din blogg. Inte för att jag alltid håller med dig, men dock för att du ger mig hopp om framtiden. (nu låter jag som om jag vore pensionär eller något. ;-))

  Hur eller hur så måste jag säga att du är ett föredöme för alla som vågar ifrågasätta och säga emot.

  ”Detta torde enligt henne vara ett tecken på att jag saknar frihet.”

  Jag garvade så jag nästan grät när jag läste denna rad. Uppenbarligen föll det henne aldrig in att hon själv kunde vara en av orsakerna till att du ”saknar frihet”. *garv*

 4. WysiWyg,

  Som en vän sa – frihet för Gunlög Smitz är väl när det finns mat på bordet 😉

  Bäst är ändå hennes logik – Vi kränker ingen för det finns ingen här som skulle kunna känna sig kränkt.

 5. Du vill jag inte att du tar det här som någon kritik mot dig eller ditt agerande då jag stödjer båda men när jag läser det här så tänker jag (bland mycket annat) ”Så går det när man väljer en förbaskad friskola”.

  Kommunala skolor åt alla!

 6. Patrik:

  Benämningen FRIskola är aningen missvisande. ”Privatskola” vore att föredra.

  Känner mig också väldigt uppgiven inför friskolor, idéen är fin som mycket annat, men i praktiken då?

 7. vad ska du göra nu efter att du hoppat av?
  du kan ju inte gå på någon annan skola för
  alla skolor har ju förbud mot mössor.

 8. Jag hoppas på att kunna läsa en uppföljning av det här. Och så bara lite allmänt beröm: fan vad bra att du gör det här! Jag hejar på dig 😉

 9. När det kommer till mössförbud har jag fått bilden av att de flesta lärare som är kring 30 och neråt tycker det är en icke-fråga och inte förstår varför man ska göra sån stor grej av det. Medan de flesta av de äldre irriterar sig en massa. Undantag finnes givetvis.

  Men då medelåldern hos lärare är ganska hög, och man ska hålla samma linje bland alla lärare för att det ska vara tydligt vilka regler skolan har så blir det mössförbud genom en ”demokratisk process” (knappast demokratisk i någon riktig mening då elever av någon anledning inte har inflytande på frågan). Massa lärare upprätthåller därmed motvilligt ett förbud de själva tycker är löjligt.

  Det handlar, precis som tuggummiförbud ytterst om kontroll.

 10. *Suck* Ibland undrar man ju vad det är för ett samhälle vi lever i :/

  Jag har många gånger varit inblandad i liknande diskussioner där jag ombeds att ta av mig kepsen.
  Dock gick det aldrig så här långt även om jag på grund av det fick sämre betyg i de ämnen där det uppstått konflikter med lärare på grund av kepsen.

  En gång så ”tvingades” jag med till en fotografering (Klassfoto) som jag inte ville medverka i, väl på plats så säger en annan lärare att jag har att välja mellan att ta av mig kepsen eller gå därifrån, gissa vad jag valde?

  En annan lärare vägrade skicka uppgifter till min e-post adress samtidigt som alla andra fick sina uppgifter på det sättet. Anledningen till detta var att min dåvarande mailadress var lätt att kommaihåg även om man var lite full, elefant_fitta@hotmail.com
  Ämnet jag hade honom i var ”radioproduktionsteknik”
  Jag saknar fortfarande betyg i det ämnet fastän jag har sommarjobbat på lokalradion, haft flera egna program med olika kompisar och mer eller mindre bott i studion i vissa perioder.

  Så man gör nog bäst i att håla låg profil, göra som man blir tillsagd även om det råkar vara fel och aldrig ifrågasätta saker.

  Hela diskussionen verkar nästan gå ut på att upprätthålla lärare och rektorers rätt att mobba / trakassera avvikande elever de inte gillar, förhoppningsvis hoppar de ju av utbildningen.

  Kan det inte i stället vara så att du är van vid frihet hemma i stället för det motsatta som Smitz antyder. Inser inte människan själv att det är hon som är den som försöker inskränka på grundläggande fri och rättigheter?

  Läser på skolans hemsida att de är ”En ny skola med anor” Som i inskränkt och förlegad då? haha

  Samt som självaste Mikael Elias själv sa:
  ”Man kan bli vad man vill bara man vill” (Fast med tillägget att man måste ta av sig vad man har på huvudet för att få bli det?

  Inte ens han som grundade skolan fick möjlighet att avsluta sin utbildning på grund av förtryck och förföljelse: ”Han kom till Sverige 1955 från Rumänien, efter att ha flytt både Sovjetkommunister och nazister. Under sin ungdom påbörjade han studier i kemi, psykologi och medicin, men eftersom kriget rasade hade han inte möjlighet att avsluta dem.”

  ”Mikael hade en stark tro på varje individs möjlighet att lära – om man bara har rätt inställning och rätt förutsättningar.”

  källa – http://www.teoretiska.se/elias.html

  Tyvärr har ju inte alla ”Rätt inställning” :/

  Vore intressant att höra vad de säger om den här incidenten på skolans huvudkontor?

  Mikael Elias teoretiska gymnasium | Huvudkontor | Box 4116 | 102 62 Stockholm | Tel: 08-506 37 500

  _@/”

 11. TurboSnigel:

  Det du säger om betygen sa jag till rektor Gunlög Smitz, att jag antingen håller käften och förlorar min självrespekt eller säger emot och riskerar sänkt betyg. ”Så får man inte göra” blev hennes svar. Det är mycket man inte får som sker ändå just för att lärare verkar tro att allting som sägs stannar i klassrummet.

  Min favorit är ändå: Vi behandlar alla som vi själva vill behandlade (guldregeln) *garv*

 12. Perskull,

  Inte bara det att man upprätthåller löjliga regler utan har man sagt en sak måste man stå fast vid den hur dumt det än är annars förlorar man ju sin ”stolthet”. Jo hej du.

  Det bästa vore om dessa personer bara bad om ursäkt istället för att göra sig själva ännu mer löjliga, men de verkar vara oförmögna att se vad vi utomstående ser.

  Tuggummiförbudet hade jag lyckats förtränga, men jag minns det som igår nu när jag tänker på det – ”har du verkligen spottat ut hela?” sa lärarna med en hotfull röst..

 13. Eftersom man har haft massa ordningsproblem i skolan och lärarna förrut inte haft rätt att göra något åt sånt som mobiltelefoner så verkar man ha fått för sig att ordning fås med förbud och hårda nypor. Att det kan vara vilka förbud som helst. Elever som tänker själva skrattar så klart bakom ryggen på lärare som håller fast vid regler som känns löjliga. De enda elever man kan få respekt ifrån med sånt är de som är kuvade eller kommer från moderata hem och tycker att det ska vara över och underordning i skolan.

 14. Tja, jag är jurist och i den egenskapen måste jag säga att du argumenterar väl för din ståndpunkt. Din argumentation är fullt rimlig, och utifrån det skulle jag kräva av skolan att de anger något *sakligt skäl* för sitt keps-förbud.

  Att förbjuda nikab (eller vad den heltäckande slöjan nu heter) med hänvisning till att man inte kan identifiera elev kan räknas som sakligt skäl. Att däremot i tommo ange att ”vi har ju regler” är inte ens ett skäl, än mindre ett sakligt skäl. Frågan gäller ju inte om det *finns* regler (det gör det ju uppenbarligen) utan om reglerna är *tillåtna*.

  Du har anfört skäl – goda och juridiskt relevanta skäl – för att skolans regler är otillåtna. jag har svårt att se vilka skäl skolan kan ange som motivation för sina regler.

  Fast jag är inte bara jurist – jag är cyniker också. Privatskolor är ju på modet, och i den ”fria konkurrensens” namn så finns det nog dessvärre en rätt stor risk att skolverket lyckas krångla sig fram till att skolan har någon slags ”frihet” att förbjuda kepsar. Men jag håller tummarna.

 15. Det finns inget slöjförbud på den gymnasieskolan. Skulle en muslimsk kvinna/flicka börja skulle hon få bära sin religiösa klädsel.

  Förhoppningsvis förstår alla som läser den här bloggen att alla mynt har två sidor.

 16. C,

  När anmälan skrevs fanns det ett generellt förbud mot huvudbonad.

  Har METG betalat dig för att sprida lögner i min blogg?

  H,

  Gunlög Smitz kom på att förbud mot slöja nog inte ansågs politiskt korrekt eller heller för delen lever upp till den liberala idéen om religionsfrihet 😛

 17. Som jag skrev någon annanstans hoppas jag att alla som läser här inser att det finns två sidor av alla mynt. Det är givetvis helt befängt att METG skulle förvägra en muslim att bära slöja. Såpass insatt är jag i organisationen och skolan att jag kan garantera detta för samtliga bloggläsare (vilken sida av myntet ni sedan väljer att se är upp till er). Möjligen kunde möss- och kepsförbudet varit tydligare formulerat.

  Sen är det lite intressant att bara för att någon säger emot eller har en annan version än vad du har så måste de vara lejda av METG. Det säger en del om dig, tycker jag.

  Jag tror det räcker så.

 18. c.: ”Det är givetvis helt befängt att METG skulle förvägra en muslim att bära slöja”

  Den här historien blir bara bättre. Så C. menar med detta då att Johanna alltså ljuger när hon säger sig citera Smitz i sin anmälan? Eller är det kanske Smitz som inte talar för övriga skolan? Man blir anmälda till skolverket och när man plötsligt inser att ens eget agerande varit och framstår som oförsvarligt, ja då skickar man ut lakejer för ?skadereglering? i anmälarens blogg. När detta blir pinsamt uppenbart svarar man med att beskylla personen för att lida av paranoia, eller vad det nu är man vill insinuera med kommentaren ”Det säger en del om dig, tycker jag”! Tonen i inlägget säger gissningsvis en massa om Sundsvallsdelen av METG och NTI eller åtminstone om några omdömeslösa halvfigurer på lönelistan.

 19. Det var lite väl hårt det jag skrev, kan hålla med om det. Och jag kan be om ursäkt för tonen. Dock inte för det innehållsmässiga.

  H.: Jag kan garantera dig att jag skrivit kommentarer här helt på eget initiativ. Men eftersom du inte tror på att uns av det andra jag sagt antar jag att det är föga värt.

  Med detta tackar jag för mig. Fridens.

 20. Fil Dr i AKiV: ”Du är lika lite jurist som Bloggägaren är oskuld”

  Om Mikael Åhman är DEN Mikael Åhman så har han förvisso en juristexamen!

 21. jag tycker det är löjligt att ens ta upp något som det här, jag är stolt över att gå på mikael elias och jag älskar skolan, med eller utan mössregler. Jag tycker att det hör till vanligt hyfs att ta av sig mössan innan du går in på lektion eller i korridorerna, vi har ju inte direkt problem med värmen. jag håller med Gunlög, du måste ha problem.

 22. Så blir det när du går på en skola med moderatröstarnas hjärntvättade borgarungar. skulle alldrig vilja se mina ungar fostras till ja-sägare utan vilja. såna som Emilia vet att de blir klappade på huvet om de lyder all kadaverdisciplin dom kommer dragande med uppifrån. Hon pratar om vanligt hyfs och förolämpar dig sen. Satsa pengarna på den kommunala skolan istället för sånt här skit!

 23. Det är 2008 nu så även på en giftblå moderatskola måste ledningen tycka att emilias svansande är lite magstarkt. Undra om de höjer ordningsbetyget på henne nu? Gick man ut och tog överhetens parti när jag gick i skolan skulle inte en kamrat så mycket som snackat med en, men det var annorlunda för oss vi som inte hade direktörsfarsa utan vara vanliga arbetarungar i kommunala skolan.

 24. Finns det inget viktigare att argumentera om eller?? om
  det enda problemet som finns
  i skolan är möss förbudet så måste ni vara jävligt lyckligt lottade! JAG skulle också
  bara vilja ha problem med det men inser ni inte att det finns andra saker att ta upp?

  Exempel = VÄRlDSVÄLTEN?! KRIGET? MILJÖN?!

 25. H : Lilla vän, vad vet du om det? Vad gör du? Vad gör mänskligheten ?
  Jag kanske inte gör något just nu för just för ” världssvälten” men jag har planerat att åka ner som volontär till afrika eller annat land i nöd. Något som du antagligen inte kommer att göra. Så H vad gör du för miljön och värdsvälten??

 26. Mathilda, du kan uppenbarligen inte låta bli att förminska och förolämpa andra människor. Var har du blivit skolad att vara så tolerant?

  ”H.” Frågade vad du gjorde för världssvälten och miljön och du svarar ”vad vet du om det?”

  Vi som läser här kan rimligen inte veta om du inte berättar.

  Håll en trevlig ton annars kan du förstöra debattklimatet på någon annan blogg. Tack på förhand!

 27. Mathilda: ”Lilla vän”

  Man ställer en i mitt tycke relevant fråga och får fett med härskartekniker tillbaka. Att Mathilda är en inbiten tölp som tycker om att förolämpa och kränka de som inte tycker som henne har hon visat bortom alla tvivel nu.

  Orsaken att jag frågade är att jag känner till mycket av det som Johanna Sjödin är engagerad i (och det är bra mycket mer än att få ha mössa inomhus). Jag tyckte alltså att det kunde vara spännande att få veta vad en som tar för givet att Johanna Sjödin inte gör något gör själv. Nu vet vi, du ska göra saker i framtiden, hon gör saker nu. Förresten, det är nog betydligt bättre om du skickar pengar, eftersom behovet från de fattigas sida av överprivilegierade skandinaver från medelklass att hjälpa dem med att röra om grytorna är ganska lågt.

  Dessutom är Afrika inget land, det kan ju vara bra att känna till innan man anländer.

  Personligen har jag varit engagerad i en dryg trettioårsperiod i just de frågor du nämner! I miljöpartiet, i fredsrörelsen i biståndsnätverk o.s.v.

 28. Okej, haha blir liksom lite ställd för jag har ju knappats förolämpat någon av er?? + hur kan Johanna ens se att jag har en dålig ton? Men då ser man ju även hur vuxen du är H som skriver om mig som en ” tölp” när du knappast känner mig?

  Och bara det H att du skriver om att jag tycker om att kränka och förolämpa? Vem är det som förolämpar vem egentligen när du påstår att jag kommer från medelklass och är en inbiten tölp?

 29. Uppenbaligen ser du det inte, men du har varit ytterst kränkande, nedväderande och arrogant i merparten av alla dina inlägg, du kallar folk för ”lilla vän”, DET är tölpaktigt. Du håller etablissemanget på en skola med nästan uteslutande medelklasselever bakom ryggen. Men berätta för all del gärna lite om din klassbakgund så vi kan komma på det klara med att du inte är medelklass (eftersom du uppenbarligen såg det som en förolämpning).

 30. Nej jag såg det inte
  som en förolämpning utan jag ser det som en väldigt förutfattande mening. Och jag kallar inte folk ”Lilla vän” utan dig. Jag går på samhälle på mikael elias skola så jag har nog väldigt bra koll på de
  här ”uteslutande medelklasseleverna”.
  Föresten så anser jag inte att man ska indela folk efter klass! DET är nedvärderande! =)

 31. Varför är det nedvärderande? Är det inte så att klasstillhörighet – trots det svenska folkhemmet – faktisk existerar? Och är det inte då lika dumt att säga att det är nedvärderande som att säga att det är nedvärderande att dela in folk i könsgrupper med män på ena och kvinnor på andra sidan?

  Och är inte hela den här diskussionen oviktig jämfört med total värlsfred, utrotning av fattigdom och så vidare?

 32. Enligt mig så tillhör att ta av sig mössan på lektionerna till vardagligt hyfs. (Ingen ledning eller någon annan sorts högre ”makthavare” har inflytande på mig, det är min egen åsikt.)

 33. M. ”Enligt mig så tillhör att ta av sig mössan på lektionerna till vardagligt hyfs”

  enligt mig ska man visa hyfs genom att buga djupt och ta med sig äpplen som present till lärarna

 34. Jo , jag tycker också att det är vardagligt hyfs att ta av sig mössan.

  Jag tycker även att många som går på mikael Elias Teoretiska inte fått säga sitt! Tycker att det är konstigt att alla lyssnar på johanna och ingen lyssnar på vad vi som faktiskt går på skolan har och säga. Vi har väl faktiskt gått någorlunda längre än johanna?…

 35. det är väl förbannat klart att folk lyssnar på Johanna för att hon säger ifrån om nåt som gör folk förbannade och har nåt vettigt att komma med. För att hon tar fajten och resonerar så folk fattar och är massa före sin tid. Dom som man skulle tycka att hon skulle få stöd av dom ställer sej hellre in hos cheferna på firman!! Man ska nog inte bli så jävla paff för såna där ställen är inte bara skola utan också drivhus för yuppies å sånt. Var ni som gullar med rektorn lite äldre skulle jag bli spyfärdig. Men ni är unga och har väl köpt att när överheten vill se en dansa så
  dansar man. Som nu är det ju som i ordning för borgarskolorna att göra nästan vad fan dom vill.
  Johanna är ju som det syns inte nån inställsam jävla borgarunge i gänget som tror att hon måste ta vilken sed det än är dit hon kommer. Tänk nån gång på att högerskolan ni går i faktiskt pröjsas med våra gemensamma stålar. Mössförbud och jävelskap är inte hyfs för oss. det är inget annat än bourgeoisins egen ettikett och passar kanske alla dom som röstar blått. Men vi som inte gör det då?? Det är fan jävligt snett. för vi som inte stödde moderaterna skulle ju också få ha våra ungar i finskolorna lovade dom när dom drev igenom dom. Nu håller dom våra ungar borta genom att förbjuda mössor och byxor med häng!!
  Men med såna som Johanna och andra som inte tar massa skit och låter sej bossas runt av dom som är finare och högre än dom kan det kanske bli ändring på det?? Farfar berättade för mej hur han i ungdomen blev tvingad att ta av sej mössan inför disponenten som satt med fötterna på skrivbordet och hånflina och körde med farfar. Sånt var vanligt då. Men han hade stöd från kamraterna på verkstadgolvet dock. Johanna har noll stöd där men har greppat att man inte bara kan stå å bocka med mössan i hand för att vinna pluspoäng hos överheten. Farfar kunde inte säga ett jävla knyst för då skulle arbetsköparna kickat honom men det kan Johanna. De är integritet! Man blir så trött av att läsa Mathildas inlägg för hon verkar ju inte ens fatta att regler som funkar för henne är rent ut sagt ett slag i ansiktet för dom med annan bakgrund. Att det där med mössan är en grej som fina folket och arbetsköparna jämt å ständigt använt för att köra med oss som inte har doktorhattar och poäng inom akademin. Johanna har satt ned foten och visat att man fan inte kuvar henne för hon orkar står upp för det hon tror på. när överhetens vill se vad regler man ställer upp på och dom vill ha en och krypa ska man fan säga ifrån! Inte för att jag tror att verket törs ge dej rätt men det är fan fint att se kamp och när småfolket sätter sej upp mot dom stora.
  Jag hoppas föräldrarna dina är stolta över allt du gör nu för det skulle jag ialla fall vara om du va min unge.

 36. Fan vad jag känner igen mig här.
  Det var nämligen så att innan jag gick på puben i förrgår var jag inne på det aktuella uteställets hemsida för att kolla om de hade olika regler vad det gäller klädsel och beteende. Men nej, jag hittade inga som helst regler.

  När jag således befann mig mitt på dansgolvet kände jag mig lite kissnödig. Men när jag kissade på golvet så kom vakterna och slängde ut mig. De sade att jag behövde ”nyktra till” och drog paraleller till egna ”fyllor”. Jag kände mig oerhört kränkt och de kan räkna med att en polisanmälan kommer göras.

 37. ursäkta men har läst era kommentarer, och det gör mig förbannad. jag är ingen jävla borgarunge, omina föräldrar har vanliga jobb precis som andra. Och nej jag har mina egna jävla åsikter, jag säger vad jag vill och tycker vad jag vill och INGEN kan få mig att tycka annorluna.

 38. Vad spelar det för roll ? ni sitter och snackar om saker som ni inte vet ett skit om. Och förresten ? fel av dig och stå för vem du är ?

 39. hm
  det här får mig att minnas när jag hade franskalektion i högstadiet ca 1990. vi hade en vikarie. han var visserligen ordinarie lärare på skolan och ökänd som en av dom strängaste och galnaste på skolan. men han hoppade in och tog min franskalektion. jag hade på mig en keps, en miami dolphins-keps för att vara exakt. det var under den perioden så jag hejjade på dolphins.

  lektionen började och ca 5 minuter in så vill han att jag tar av mig kepsen. jag vägrar och frågar varför jag ska göra det. han svarar att man inte har mössa på sig inomhus.
  jag svarar då att det inte är en mössa.
  för att göra en lång historia kort så får han inte fram andra argument annat än att man inte har mössa inomhus, att han inte gillar att folk har keps på sig i skolan etc. dvs rent subjektiva argument från hans sida. det fanns ingen regel på skolan om kepsförbud. det slutar med att han efter en kvart inte orkar diskutera längre och han får hjärnsläpp och stirrar upp i taket. sen sitter vi lektionen ut och han säger ingenting resten av lektionen. alla sitter helt tysta tills det ringer ut till rast…
  en mycket märklig lektion

 40. johanna, bränn ned skiten. det kommer ingenting gott ur att diskutera med idioter.

  emilia kan dra ned på utropstecknen. jag hoppas du får böldpest och dör.

 41. Asså det här är fan skrattretande, ni har så jävla många åsikter men ni kan inte stå för vilka ni är. Sen så bara för att jag inte tycker som er så ska jag
  gå och dö. Det här är så jävla tragiskt.

 42. du suger din töntiga fjant. Du påstår så mycket men inser du inte hur mycket fel du har? Det finns miljoner argument mot det du har skrivit. Hoppas du dör snart för det enda du har att tillföra samhället är dålig stämning.

 43. Jag tänker inte nämna argumenten eftersom att det skulle ta upp alldeles för mycket tid. Däremot kan jag säga att jag talar för en hel del när jag önskar dig döden, vilket i sin tur skulle bidra till en bättre stämning.

 44. Då föredrar jag att du håller tyst och slutar förstöra debattklimatet i min blogg. En till otrevlig kommentar och jag bannar ditt IP-nummer.

  Har man argument lägger man fram den, har man inga låter man, likt dig, bli.

 45. Så folkmassorna vill alltså se dig död Johanna? Det är lite komiskt med folk som "björn" här, som vill se dig bita i gräset för att du har fel åsikter, kallar dig för töntig fjant samtidigt som han/hon själv gömmer sig bakom anonymitet. Björn är uppenbarligen en riktigt liten fjant, alldeles för ynklig för att våga skylta öppet med vem han/hon är. Jag förstår dock figuren, jag skulle heller inte villa signera sådant infantilt dravel med mitt namn. Kan du inte offentliggöra fåntrattens I.P.? Den goa nollan har säkert skrivit liknande dumheter annorstädes så det finns en hyfsad chans att många människor kan få ett riktigt gott skratt då de får veta vem det är…

 46. Jag förstår verkligen inte vad det är ni försöker uppnå med ert provocerande och uppmärksamhetshorande! Varför kan man inte bara låt allt vara. Man skapar ju bara fiender. Ni skulle ju ändå inte komma fram till någonting förutom ändlösa diskussioner. Tänk på utbildningen istället eller vara inte bara så trångsynt. Jag förstår inte hur jag kan bli mindre anonym än såhär.

 47. Ett gott råd till alla som är elever; Håll käften och ta inga konflikter med lärare. Betygen blir därefter, oavsett kunskapsnivå och prestation… Hade genomgående 2:or i alla ämnen när jag gick ut högstadiet. När jag senare på hösten började på en naturvetenskapligt program på gymnasiet och gjorde ett diagnostiskt test på engelskan hade jag två fel och var med god marginal bäst i klassen. Så var det i många ämnen. Mitt "problem" var att jag tog konflikter med lärarna. (Idag är jag 30 och nej, jag har ingen gymnasieexamen.)

 48. Förövrigt är jag förbaskat trött på att religiösa skall han någon slags gräddfil i skolan och alltid duttas och dittas med.

  Antingen har man mössförbud, och då är det sjalar, kalotter och slöjar av för kristna, judar och muslimer, så väl som för alla andra.

  Eller så tillåter man alla former av huvudbonad, oavsett om man är religiös, sekulär eller ateist.

 49. Johanna! Jag tror jag är kär i dig. Så jäkla bra du är 🙂

  Nu har jag läst långt ifrån alla inlägg om det här (men det kommer jag göra!) men jag måste ändå säga att du är fantastik! 🙂

 50. "Emilia: "INGEN kan få mig att tycka annorlunda"

  Bra inställning att gå in i en diskussion med:-)"

  Ja, men är det inte bra att stå fast i det man tror på då?

  Eller ska man ge in till något man egentligen inte håller med om? Sålänge man inte blir övertygad med verklighet och fakta, bör man inte ändra sin åsikt. Speciellt inte för några ultra lesbiska antihetero flickor som inte kommer med något vett.

  Och även om man borde tänka om, borde man inte ändra det man tror på, över något som hänt över internet. Inte sant?

  Och snälla Johanna Sjödin, vad vill du uppnå? Om du trivs bra i din skola och får ha mössa, spelar det någon roll då? Då är det ju löst, måste du bitcha ut Mikael Elias Teoretiska, när du ändå är nöjd med var du befinner dig?

  Eller måste du få alla andra att tro som du? För jag kan ju säga såhär, att jag tror mindre på dig för varje ord jag läser eller hör ifrån dig, och ju mer jag hör och läser desto mer ökar plågan för mina ögon och öron. Och jag är nog inte den enda, eftersom marijoriteten inte bryr sig, eller håller inte med om vad du säger? Förutom din syster som också bitchar i tidningen och är väldigt lik dig? Ironiskt nog..

 51. Intressant att något som är en sån "liten obetydlig" fråga väcker så stora känslor… Hur gick det med mösstvånget, får ni ha mössor nu?

 52. Du är en jättebegåvad tjej, det märks på din välskrivna svenska, men kasta inte bort din begåvning på fel konflikter mot vuxenvärldens normer kring vett och ettikett. Det är inte viktigt att fastna i sina attityder när hela världen ligger för dina fötter med den begåvning du har. Strunta i sånt här! En rektor har alltid rätt att bestämma, vare sig det är bra eller dåligt, och det vinner man aldrig mot, hur gärna man än skulle vilja. Inrikta dig på bra betyg istället.

 53. Jo, det har nog mycket med det att göra. Konstigt bara att det ska skilja så himla mycket när det ändå är samma skola.

  Hoppas du har hittat något annat, bättre, ställe att plugga på. 🙂

 54. Axat från skolverket.

  Hur tar man fram ordningsregler?
  Det är rektors ansvar att se till att det finns ordningsregler
  på skolan. Dessa ska vara anpassade efter varje skolas unika
  behov. Reglerna ska tas fram tillsammans med lärare och
  övrig personal samt företrädare för eleverna och, i grundskolan
  och motsvarande skolformer även deras vårdnadshavare.
  Det är viktigt att ordningsreglerna diskuteras regelbundet
  och att eleverna är med och formulerar vad som
  ska gälla på just deras skola och gör reglerna till sina egna.
  Detta innebär att reglerna inte är en gång för alla givna
  utan att de återkommande tas upp till diskussion. Det är
  även viktigt att vårdnadshavarna deltar, eftersom det bland
  annat underlättar de diskussioner som kan uppkomma om
  en elev inte följer de uppsatta reglerna.
  Lärare, elever och vårdnadshavare ska känna till vilka
  regler som gäller och vilka konsekvenserna blir om de inte
  följs.
  Vad kännetecknar goda ordningsregler?
  Meningsfulla för alla
  Det ska vara konkreta och lättförståliga. Genom ordningsreglerna
  ska eleverna vara förvissade om att det finns ett
  system som bidrar till ökad trivsel och trygghet på skolan
  och som eleverna uppfattar som rättvist.
  Inte strida mot lag och annan författning
  Ordningsreglerna ska återspegla de grundläggande demokratiska
  värderingar som gäller i skolan och samhället i
  övrigt och får inte strida mot lag eller annan författning.
  Ej kränkande
  Utformningen och tillämpningen av ordningsreglerna får
  inte vara sådana att elever, lärare eller övrig skolpersonal
  upplever att de blir diskriminerade eller kränkta på grundav dessa. Utformandet och tillämpningen av reglerna ska
  ske med hänsyn till elevernas självkänsla och integritet.
  Får konsekvenser
  Av ordningsreglerna bör framgå vad konsekvensen blir om
  eleverna bryter mot dessa. Skolledningen har dock inte
  några andra disciplinära åtgärder att ta till än de som följer
  av lag och förordning. De åtgärder man kan ta till då en
  elev bryter mot reglerna måste utgå ifrån förhållanden i det
  enskilda fallet och stå i proportion till förseelsen. Kollektiv
  bestraffning eller hot om detta är inte tillåtet.

  Kort sagt så är det fetolagligt att ha ett generellt förbud om huvudbonader såvida inte en elevrepresentant som du har varit med och valt eller avstått ifrån att välja har varit med på ett möte med styrelsen och representanter från lärarna och tagit fram denna regel. Jag har dock svårt att se hur ett huvudbonadsförbjud skulle gå hand i hand med den demokratiska andan i samhället som skolan skall främja och rådande lagstiftning, vidare är det läskigt och på gränsen till utpressning att insinuant säga att man kan komma med hemska bestraffningar om en olaglig regel inte följs, sinnessjukt.

  Finns det inte ett fungerande elevråd eller en elevkår på skolan är även detta ett brott mot skollagen där elevdemokrati och elevinflytande tydligt är inskrivet. Vidare skall representanter för eleverna vara med när schemat planeras också. Men det är andra frågor.

  Jag rekommenderar dig Johanna att läsa Läroplanen och skollagen. Du kan ta kontakt med elevorganisationen och be om hjälp också.

  Lycka till.

  Hmm.
  Varför blev inte jag jurist!?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *